معاونت‌ها

معاونت اداری مالی: آقای عباس امیری کیا

معاونت خدمات شهری وحراست: آقای رمضان زرگری

معاونت فنی وشهرسازی: آقای عباس صابر

مسئولیت‌ها

مسئول دفتر شهردار: آقای محمد دره کردی

مسئول حراست: آقای رمضان زرگری

مسئول بازرسی: آقای محمد دره کردی 

مسئول فرهنگسرای فیروزه شهرداری: خانم فرشته مطهری صدر

معاونت امور اداری مالی

 

مسئول و کارشناس مالی: آقای عباس امیری کیا

حسابدار: خانم ام البنین بلوچی

مسئول کارپردازی: آقای حسین کرمی مهاجری

مسئول اموال و انبار :حسین امیری رنجبر

امور قراردادها: آقای محمود قربانی

مسئول کارگزینی: زهرا کدخدا زاده تاج

معاونت خدمات شهری 

مسئول خدمات شهری: آقای رمضان زرگری

مسئول دفتر فنی و شهرسازی: آقای عباس صابری 

مسئول سیما و منظر و فضای سبز شهری: آقای محمد اسماعیلی 

مسئول واحد نقلیه: آقای رمضان زرگری 

کارشناس عمران و تایید نقشه: آقای حبیب عربی نوه

پلیس ساختمانی: آقای محمد نوزری

مسئول متوفیات: آقای حسین پورمحمدرضاخانی

عوارض خودرو: آقای حسین پورمحمدرضاخانی 

مسئول آتش نشانی: آقای حسین پورمحمدرضاخانی

مسئول نقلیه: آقای رمضان زرگری